Thursday, 12 May 2016

Sopimus tekijänoikeuden luovutuksesta

Vastaan minulle heitettyyn haasteeseen, jossa minua kehotettiin tekemään oma sopimusluonnos tekstiäni tai kuviani julkaisevan toimeksiantajan kanssa. Tämä sopimus on räätälöity minun tarpeitani varten, mutta sitä saa vapaasti kopioia, jos joku katsoo siitä olevan itselleen hyötyä.

Muutama kohta vaatinee hieman aukaisemista. Ensinnäkin se soveltuu siihen minulle normaaliin tilanteeseen, jossa minä olen tehnyt artikkelin tai toimittanut kuvia meialle. Minun periaatteeni on se, että toisella osapuolella on oikeus vielä tässä vaiheessa perääntyä, jos toimitettu aineisto ei ole sitä, mitä on kuviteltu saatavan. Vastapuolella on 14 päivää aikaa harkita.

Toisaalta minä en tee juttuja julkaisijan mappi ööhön, jossa on materiaalia pahimpaan juttupulaan. Siksi minulla on kolme kiristysruuvia.  Sopimus on hyväksyttävä 14 päivän, palkkio maksettava 30 päivän ja Aineisto julkaistava 6 kuukauen kuluessa Aineiston luovutuksesta.

Toinen muutos vakiosopimukseen on sen kohan täsmentäminen, jossa käsitellään minun vastuutani kolmansien osapuolten vaatimuksiin.  En laita nyt enkä tulevaisuuessa ilman aseella uhkaamista nimeäni alle sellaiseen paperiin, jossa lupaan vastata enemmän kuin epämääräisistä "tarpeellisista" kustannuksista. Minusta reilu katto tässä on saamani palkkion suuruus. Se on ihan sama, minkä esim. STT-Lehtikuva on kirjannut oman kuvamyyntinsä sopimukseen. Miksi minun pienenä toimijana pitäisi hyväksyä enemmän vastuuta kuin suuren ja mahtavan, jolla on ihan eri lailla sekä talouellista ja juriista voimaa takanaan?

Pikku lisänä olen tarkentanut myytävää asiaa. En ole suinkaan myymässä "freelance-työtä", vaan tekijänoikeuen luovutuksia. Tekijänoikeuen luovutus on arvonlisäverosta vapaata tekstin osalta, valokuvien ei. En halua, että sopimuksessa on verotuksen kannalta ristiriitaista tietoa, vaikka tästä ei luultavasti mitään harmia koituisikaan.

Olen myynyt lähes 40 vuoen aikana satoja juttuja ja valokuvien määrä on tuhansissa. Kerran tilattu juttu on jäänyt sekä julkaisematta että maksamatta, kaksi kertaa vain julkaisematta (viimeksi olin unohtanut yhen). Kannattaako tällaisen epävarmuuen vuoksi pyörittää sopimuspaperirumbaa?

Minusta ei. Lehtien avustaminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Minä voin hyvin elää sopimuksettomassa tilassa, jossa nouatetaan alan pelisääntöjä. Julkaisija saa ensi- ja kertajulkaisuoikeuet. Koskee painettua ja sähköistä versiota. Julkaisija kantaa normaalin julkaisijan vastuun. Siinä epätoennäköisessä tilanteessa, että aineisto aiheuttaa kolmannen osapuolen vaateita, niistä neuvotellaan erikseen. Minä en ole käsi pystyssä ilmoittautumassa etukäteen maksumieheksi. Voin joustaa myös maksuaikatauluissa, koska minulle lehtien avustaminen on osaksi harrastus ja vain osaksi ammatti. Varsinkin lukuisten harrastuslehtien avustajien tilanne lienee hyvin saman tyyppinen. Joten lyön oman luonnokseni pöytään vasta sitten, kun minulta vaaitaan nimeä alle vastapuolen iktaattiin. Minusta kun sopiminen on sitä, että yhessä sovitaan.

Minusta alla oleva sopimus on reilu molempien osapuolten kannalta. Ennen kaikkea siinä on selkeät aikarajat ja rahasummat, joien puitteissa toimitaan. Voi hyvin olla, että se ei kelpaa kaikille toimeksiantajille. Silloin voimme toeta, että silloin joko he eivät ole oikea asiakas minulle tai minä oikea avustaja heille. Useimmiten molempia.


Päätoimiselle freelancerille tämä sopimus ei mahollisesti sovi. Jo pelkästään siksi, että vakiosopimuksen allekirjoittamatta jättäminen saattaa katkaista avustajasuhteen.
____________________________________________

Sopimus tekijänoikeuden luovutuksesta

Sopimuksessa sovellettavat ehdot
Allekirjoittaneet XX ja YY (Toimeksiantaja) sopivat  ehdoista, joilla XX myy tekijänoikeuden luovutukset Toimeksiantajalle  kohdassa 1. mainittuun  aineistoon ZZ (Aineisto)

1. Sovittu aineisto
ZZ

2. Aineiston aikataulu
Aineisto on kokonaisuudessaan toimitettu Toimeksiantajalle.

3.  Palkkio
Sovittu veroton palkkio tekstin ja kuvien tekijänoikeuksien luovutuksesta on xxx €, josta arvonlisäverottoman tekstin osuus yyy ja kuvien zzz € + ALV, yhteensä www €. Ellei toisin sovita, palkkio maksetaan laskun mukaan 30 päivän kuluessa Aineiston luovutuksesta.  

Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

4. Luovutettavat oikeudet
Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja kertajulkaisuoikeuden sen painetuissa versiossa, sähköisessä näköisversiossa sekä julkaisun digilehdessä.  Aineiston mukana toimitettuja kuvia saa käyttää lehden kannessa samassa numerossa, jossa artikkelikin julkaistaan.
Toimeksiantajalla on oikeus käyttää Aineistoa sen Julkaisun markkinoinnissa, jossa Aineisto on julkaistu, edellyttäen, että Aineisto esiintyy markkinoinnissa kyseisen Julkaisun osana. Aineiston muusta käytöstä sovitaan erikseen.

Toimeksiantajalla on oikeus editoida Aineistoa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

5. XX:n velvollisuudet ja vastuut
XX vastaa siitä, että sillä on täydet tekijän- ja muut immateriaaliset oikeudet myymäänsä Aineistoon.
Mikäli kolmas taho loukkaa Toimeksiantajalle tämän sopimuksen nojalla luovutettuja oikeuksia käyttämällä Aineistoa luvattomasti, on Toimeksiantajalla tältä osin itsenäinen rinnakkainen Aineiston tekijänoikeutta koskeva kanneoikeus.

XX vastaa Aineiston käyttöön perustuvista kolmansien osapuolien Toimeksiantajaan kohdistamista vaatimuksista, mikäli ne perustuvat XX:n tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamaan vahinkoon. Tämä kohta ei vaikuta Toimeksiantajan julkaisijan vastuuseen. Näyttö tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta on yksin Toimeksiantajan todistustaakkana. XX:n taloudellinen vastuu rajoittuu Aineistosta maksettuun palkkioon.

6. Voimassaoloaika
Sopimus raukeaa, ellei Toimeksiantaja ole hyväksynyt sitä 14 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta tai maksanut palkkiota 30 päivän kuluessa Aineiston luovuttamisesta. 

Ellei toisin sovita, niin Toimeksiantaja julkaisee Aineiston kuuden kuukauden kuluessa sen luovuttamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, niin XX on oikeutettu myymään julkaisuoikeudet myös kolmansille osapuolille. XX:n saamaa palkkiota ei palauteta, mutta Toimeksiantajalla säilyy Aineiston tässä sopimuksessa määritellyt julkaisuoikeudet ilman ensijulkaisuoikeutta.

7. Muut ehdot
Mikäli osapuolten välillä ei ole jostain asiasta tässä tai muutoin sovittu, noudatetaan VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja (21.5.2001).


Vantaalla 12 / 05 / 2016

___________________________      __________________________________   

Toimeksiantaja (Nimi)                                                     XX (Nimi)

Sunday, 1 May 2016

Älä allekirjoita sitä, minkä sisältöä et ymmärrä, osa IIMitä isot edellä, sitä pienet perässä. Monet pienemmät lehdet ovat alkaneet tehdä kirjallisia sopimuksia aineistoa lehtiin tekevien freelancereiden kanssa. Sinänsähän kirjallisesta sopimisesta ei ole mitään pahaa sanottavaa, onhan mustaa valkoisella aina yksikäsitteisempää kuin suullinen sopiminen. Siinä kun helposti ollaan "sana vastaan sana"-tilanteessa. Sopimuksen vain pitäisi olla sellainen, että sopijapuolilla on selkeä ymmärrys siitä, mitä ja mistä ollaan sopimassa. Nyt mielestäni ei aina ole näin.

Tein tässä taannoin artikkelin alan johtavaan lehteen. Juttu oli jo julkaistu, kun toimituksessa muistettiin, että sopimuskin pitäisi tehdä lehden uuden käytäntönsä mukaisesti. No, se laitettiin takautuvasti. Eikä siinä mitään, kyllä asioista voidaan sopia takautuvasti, kunhan vain ollaan yhtä mieltä sopimuksen sisällöstä. Nipottavan luonteeni mukaan en nyt vain ollut halukas allekirjoittamaan.

Sopimus sinänsä ei ollut mitenkään ihmeellinen. Se oli soveltaen kopioitu freelance-journalistien mallisopimuksista. Samanlaisen sopimuksen ovat varmaan monet freelancerit allekirjoittaneet ilman mitään seuraamuksia. Minä en allekirjoittanut.

Olen kirjoitellut näistä sopimuksista useaankin kertaan. Minusta olisi aika outoa, jos olisin ensin vaatimassa selkeämpiä sopimuksia ja sitten en itse välittäisi lainkaan niiden sisällöstä. Eniten minua hiersi tässä kuten isompienkin talojen sopimuksessa vastuupykälä. "Freelancer vastaa aineiston käyttöön perustuvista kolmansien osapuolien toimeksiantajaan kohdistamista vaatimuksista ja niihin liittyvistä tarpeellisista kustannuksista, mikäli ne perustuvat freelancerin tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamaan vahinkoon."

Julkaisija on vastuussa julkaisuistaan. Tässä on hieman sellaista makua ilmassa, että julkaisijan vastuuta jotenkin lievennetään tämän kohdan perusteella. Mikä ei varmasti voi olla tekstin laatijan tarkoitus, onhan teksti peräisin nimenomaan free-puolen taholta. Lisäksi tekstin sanamuodot sisältävät sellaista, jonka merkityksen ymmärtämistä ei voida kohtuudella velvoittaa allekirjoittajalta. "Niihin liittyvistä tarpeellisista kustannuksista". Mitä se on?  Sitä kysyttiin aikoinaan Katekismuksessakin. Tarpeita on kovin monenlaisia. Esimerkiksi oikeuteen mentäessä julkaisijan tarve voi olla mahdollisimman kalliin asianajajan käyttäminen, kolmannen osapuolen tarve voi olla vielä kalliimpi juristi. Sovelletaanko silloin Kummelistakin tuttua periaatetta: "Artisti maksaa!"?

Myös käsite "huolimattomuudellaan" voi jäädä aika tulkinnanvaraiseksi, jos sitä ei mitenkään avata. Free-sivuilla näin tehdään, mutta satunnaisesti kerran - pari vuodessa lehtiin kirjoittelevan harrastajan ei voida mitenkään edellyttää tuntevan lakitermien välisiä eroa.

"Laki tuntee kolme tuottamuksen astetta, lievä, normaali ja törkeä. Palvelua myyvän yrittäjän vahingonkorvausvastuu määrittyy normaalisti niin, että tämä vastaa aiheuttamastaan vahingosta, mikäli ei pysty osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Siis myös lievä tuottamus aiheuttaa vahingonkorvausvastuun ja lisäksi näyttötaakka huolellisuudesta on yrittäjällä itsellään. Sopimuksen ehdolla tuota vastuuta rajataan hiukan. Vastuu syntyy vasta normaalista, ei lievästä, huolimattomuudesta ja näyttötaakka huolimattomuudesta on ensisijaisesti korvauksen vaatijalla."

Onhan tämä vielä ihan eri tasolla kuin aikoinaan minulle ja monelle muulle tyrkytetyssä Sanoma-sopimuksessa. Sen allekirjoittamalla artisti ilmoittautui vapaaehtoisesti maksajaksi ilman ehtoja.


Laitetaan tähän vielä rinnalle STT-Lehtikuvan omiin kuviinsa sisällyttämät velvollisuutensa. "STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu rajoittuu perittyyn kuvapalkkioon. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta."

Tuntuu jotenkin nurinkuriselta, että pienen toimijan pitää suostua itselleen paljon ankarimpiin ehtoihin kuin suuren ja mahtavan (ainakin ennen, nythän sieltäkin pannaan väkeä pihalle niin että saranat kuluu), kun molemmat toimittavat materiaalia lehtien julkaistavaksi.

Todettakoon nyt kohtuuden vuoksi, että en edes yritä väittää tässä sopimuksen esittäjillä olevan pahat mielessään. Freet ovat tehneet juttuja lehtiin kautta aikojen ilman mitään erillisiä sopimuksia - minä muiden mukana. Minun korviini ei ole tullut yhtään tapausta, että free olisi joutunut vaikeuksiin edellä mainitun sopimusehdon takia oli siitä sovittu erikseen tai ei. Kyseessä on siis aika puhtaasti periaatteellinen kysymys. Väittäisin lonkalta heitettynä, että todennäköisyys saada lotossa ainoana 7 ja lisänumero oikein on suurempi kuin menettää tuhkatkin pesästä maksaessaan "tarpeellisia kustannuksia" juttunsa johdosta. Ehkä tätä voisi pitääkin jonkinlaisena negatiivisena lottona. Osallistumalla siihen saa aina pienen palkkion, mutta minimaalinen mahdollisuus isoon laskuunkin on olemassa.

Muut saavat tehdä mitä haluavat, Siperian opettama en allekirjoita paperia, jonka sisältöä joko en ymmärrä tai ainakin kuvittelen sen voivan olla minulle vahingollinen.